Planéták funkciói a horoszkópban

Planéták funkciói a horoszkópban
NAP
fizikai szint érzelmi szint szellemi szint
áldozat elkövető felnőtt állapot
csökönyösség akaratosság akarás
dac beképzeltség akarat kifejezése
döntésképtelenség elbizakodottság ambíció
makacsság gőg becsvágy
megszégyenülés hivatástudat büszkeség
méltánytalanság kivagyiság életkedv
szégyen modorosság elhivatottság
szégyenlősség modortalanság elismerés
vonakodás nagyképűség elszántság
nagyravágyás eltökéltség
nagyzolás lovagiasság
önhittség megbecsülés
önteltség önbecsülés
önzés önbizalom
pökhendiség önérzet
önzetlenség
tettrekészség

 

 

HOLD
fizikai szint érzelmi szint szellemi szint
áldozat elkövető felnőtt állapot
bánat elkényeztetés engesztelés
duzzogás elhidegülés gondoskodás
érzelgősség ellágyulás megbocsátás
gyerekesség érzéketlenség melegszívűség
megbántódás érzelmesség odaadás
megilletődés érzelmi zsarolás összetartozás
megrázkódtatás haverkodás szeretet
megsértődés hiszti védelmezés
nyűgösség kényeztetés
panaszkodás morcosság
sérelem sértés
sebzettség szenvtelenség
vágyakozás

 

 

MERKÚR
fizikai szint érzelmi szint szellemi szint
áldozat elkövető felnőtt állapot
befolyásolhatóság álhír terjesztés barátság
figyelmetlenség barátságtalanság engedékenység
kapkodás befolyásolás érdeklődés
rugalmatlanság cinikusság eszmecsere
szófukarság cinkosság fogékonyság
szótlanság érdektelenség hajlandóság
tévesztés fecsegés humorérzék
unalom felületesség írás
üresség flörtölés kifejezés
gúny logika
haverkodás odafigyelés
hibáztatás olvasás
kicsúfolás rugalmasság
méltatlankodás tanulás
pletykálás tanulság levonása
szkepticizmus vidámság
vitatkozás vita
zsörtölődés

 

 

VÉNUSZ
fizikai szint érzelmi szint szellemi szint
áldozat elkövető felnőtt állapot
boldogtalanság anyagiasság barátságosság
elcsábulás barátságtalanság beteljesítés
földhözragadtság belehabarodás békesség
hiányérzet birtoklási vágy béketűrés
kedvetlenség csábítás békítés
csömör boldogság
elfogultság derű
ellenszenv diplomáciai érzék
elvárás életöröm
eufória elfogadás
fanyalgás elfogulatlanság
féltékenység előzékenység
féltés élvezeti képesség
fondorlatosság esztétikai érzék
finnyásság gyönyör
hiúság ízlés
huncutság jámborság
irigység jóindulat
kapzsiság kedélyesség
szépülés kedvelés
vonzódás női identitás
szépség
stílus
türelem

 

 

MARS
fizikai szint érzelmi szint
áldozat elkövető
bosszúság agresszió szellemi szint
drukk arrogancia felnőtt állapot
felindultság bántalmazás energikusság
kiborulás bosszankodás erő
megfélemlítettség bosszúvágy élénkülés
műtét civódás férfi identitás
sérülés durvaság gyorsaság
stressz dühöngés kezdeményező képesség
védekezés ellenkezés tetterő
erőszak vitalitás
erőszakosság
felbolydulás
felbőszülés
felháborodás
felindulás
felizgulás
fellángolás
feszültség
forrongás
gerjedelem
gorombaság
győzni akarás
harag
harciasság
hepciáskodás
hirtelenkedés
hevesség
hősködés
indulatosság
ingerültség
kapkodás
kötekedés
sport
támadás
versengés
vetélkedés

 

 

JUPITER
fizikai szint érzelmi szint szellemi szint
áldozat elkövető felnőtt állapot
csodavárás elvakultság belátás
hiú remény felnagyítás bizakodás
tekintélytisztelet kioktatás bizonyosság
tudatlanság látszatkeltés bölcsesség
lelkesedés felismerés
nagyvonalúság igazságérzet
mértéktelenség igényesség
szenteskedés jóhiszeműség
túlzás lelkesítés
ünnepélyesség meggyőződés
nagylelkűség
oktatás
optimizmus
rálátás
tolerancia
tudás

 

 

SZATURNUSZ
fizikai szint érzelmi szint szellemi szint
áldozat elkövető felnőtt állapot
aggodalom akadályozás alázat
akadályozottság aggályoskodás áldozatkészség
apátia antipátia állhatatosság
bátortalanság bűnbakkeresés becsületesség
belenyugvás elégedetlenkedés bizalom
bizalmatlanság elhatárolódás biztonságérzet
bűntudat ellenőrzés buzgalom
csüggedés elutasítás diszkréció
depresszió fegyelmezés elővigyázatosság
elégedetlenség fegyelmezetlenség elköteleződés
elköteleződés fenyegetés elmélyülés
emberkerülés hibáztatás erényesség
esélytelenség inkorrektség fegyelmezettség
esetlenség kiközösítés felelősségtudat
fásultság kirekesztés gerincesség
feladás korlátozás hűség
félelem megalázás józanság
félénkség megbotránkozás kitartás
fenyegetettség megbüntetés komolyság
fóbia megvetés korrektség
gondterheltség merevség kötelességtudat
görcsösség nevelés megbízhatóság
kedvetlenség rendszabályozás méltányosság
keserűség ridegség óvatosság
kételkedés szigor önfegyelem
kétség segítés
kétségbeesés türelem
kiszolgáltatottság
lelkiismeret-furdalás
letargia
magány
megalázottság
óvatlanság
önsajnálat
pesszimizmus
ragaszkodás
reménytelenség
rettegés
sokk
tehetetlenség
zárkózottság

 

URÁNUSZ
fizikai szint érzelmi szint szellemi szint
áldozat elkövető felnőtt állapot
döbbenet arcátlanság alkalmazkodó képesség
idegesség ellenállás ellazulás
izgatottság fegyelmezetlenség előérzet
kiégettség féktelenség felszabadultság
kiegyensúlyozatlanság flegmaság függetlenség
közöny hányavetiség kreativitás
meghökkenés izgágaság megérzés
türelmetlenség különcség rugalmasság
megdöbbentés sejtés
nemtörődömség szabadságvágy
megbotránkoztatás
nyughatatlanság
rebellió
türelmetlenkedés

 

 

NEPTUN
fizikai szint érzelmi szint szellemi szint
áldozat elkövető felnőtt állapot
áhítat álnokság beleélés
ámulat álszemérem empátia
becsapottság álszentség emberiesség
bevonódás altruizmus hála
csalódás becsapás hit
elesettség csalás jólelkűség
elveszettség cserbenhagyás jótékonyság
honvágy függőségek kegyelem
kaotikusság hálátlanság könyörület
kiábrándultság hazugság leleplezés
lelepleződés hitetlenkedés lojalitás
összeomlás illojalitás szolidaritás
szenvedés káosz részvét
tanácstalanság képmutatás spiritualitás
túlérzékenység kiismerhetetlenség vigasztalás
zavar látszatkeltés
zavarodottság rajongás
szentimentalizmus

 

 

PLÚTÓ
fizikai szint érzelmi szint szellemi szint
áldozat elkövető felnőtt állapot
behódolás aljasság átalakulás
borzongás diadalittasság átalakítás
frusztráció dölyf katarzis
irtózás elvetemültség megváltozás
megsemmisülés felsőbbrendűség önuralom
vívódás fölényeskedés transzformáció
gonoszság
gyűlölet
hatalomvágy
hatalmaskodás
káröröm
kegyetlenség
lekezelés
lenézés
megfélemlítés
megsemmisítés
rosszindulat
rosszhiszeműség
uralkodás
uralomvágy
zsarolás